Prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska

Absolwentka IFA UJ, od r. 1981 związana z Instytutem jako nauczyciel akademicki, rozprawę doktorską pt. Modality as Represented in the Logical Form of Language przygotowała w University of Connecticut, USA a obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim (1990). Od tej pory jej zainteresowania naukowe ewoluowały od semantyki formalnej ku semantyce literackiej, stylistyce porównawczej, poetyce, jak również pragmatyce dzieła literackiego, teorii dyskursu oraz filozofii języka. Jej monografia habilitacyjna Language-Games: Pro and Against (Kraków: Universitas, 2004) poświęcona jest teoretycznym i filozoficznym aspektom gier językowych. Z kolei monografia profesorska Much More than Metaphor. Master Tropes of Artistic Language and Imagination (Frankfurt am Main:Peter Lang Editions, 2013) traktuje o tropach jako wielkich figurach myśli i języka na różnych poziomach interpretacji tekstu. Autorka kilkudziesięciu artykułów i recenzji, z których wiele ukazało się w periodykach i dziełach zbiorowych za granicą, oraz współredaktorka trzech wydawnictw zbiorowych (m. in., wraz z G. Szpilą, In Search of (Non)Sense, Newcastle u. Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009).

Współzałożycielka (1992) i członek zarządu IALS (International Association of Literary Semantics), działa również w komitecie redakcyjnym czasopisma Journal of Literary Semantics. Jest też wieloletnim członkiem PASE (polskiej gałęzi ESSE), członkiem Zarządu (skarbnik) PTJ (Polskiego Towarzystwa Językoznawczego), członkiem PALA (Poetics and Linguistics Association), IAPL (International Association for Philosophy and Literature), MLA (Modern Language Association of America) oraz IACS (International Association for Cognitive Semiotics). Wygłaszała referaty na kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych w Polsce i innych krajach europejskich, organizowała IV Konferencję IALS w Krakowie (2006), współorganizowała V Konferencję IALS w Genui (2010). Wygłosiła ponad 30 wykładów gościnnych  plenarnych na uczelniach wyższych w Polsce, Niemczech, Armenii, Gruzji, na Tajwanie, w Hiszpanii, na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej.

W latach 2005-2008 zastępca dyrektora ds. studenckich IFA, przejściowo kierownik Zakładu Pragmatyki i Teorii Tłumaczenia (2007-2008), dyrektor IFA w latach 2009-2012, kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego (2013-2015), wybrana ponownie na stanowisko dyrektora IFA na kadencję 2016-2020.

Jako tłumacz związany z Muzeum Narodowym w Krakowie (którego pracownikiem była w latach 1978-1981) przetłumaczyła na język angielski 33 pozycje książkowe z dziedziny historii sztuki.

W latach 2005-2010 była również profesorem nadzwyczajnym na filologii angielskiej w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie do r. 2008 pełniła funkcję Dyrektora Kolegium Nauk Humanistycznych.


WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W PRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ

A. KSIĄŻKI, MONOGRAFIE / BOOKS, MONOGRAPHS

 1. Rozprawa habilitacyjna; 2. Książka na tytuł profesora)
 1. Language-Games: Pro and Against. Kraków: Universitas, 2004.
 2. Much More than Metaphor. Master Tropes of Artistic Language and Imagination. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien: Peter Lang Edition, 2013 (seria Interfaces. Bydgoszcz Studies in Language, Mind and Translation, ed. by Anna Bączkowska).

B.ARTYKUŁY / ARTICLES

            DO HABILITACJI:

 1. "The ‘Cosmic' Concept of Time and How Different Languages Try to Cope with It" [w:] Litterae et Lingua in honorem Premyslai Mroczkowski, PAN, Zeszyty Historyczno-Literackie nr 44. Wrocław: Ossolineum, 1984. 219-226.
 2. "Factivity Revisited" [w:] Studia Anglica Posnaniensia XIX, 1986. 129-141.
 3. "Narrative Modalities: Towards Modal Analysis of Literary Texts" [w:] Journal of Literary Semantics XVI/3 (An International Review, University of Kent at Canterbury), 1987. 227-235.
 4. "Semantics of Discourse: Narrative Modalities" [w:] Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historycznoliterackie z. 73, 1990. 153-160.
 5. "Pro and Against Montague Semantics" [w:] Zeszyty Naukowe UJ, Prace     Językoznawcze z. 113, 1993. 43-64.
 6. "Proximate and Remote Possible Worlds in Literary Fiction and Their Inhabitants" [w:] Literature and Language in the Cultural Context. Proceedings of the Inaugural Conference of Polish Association for the Study of English. Cracow-Przegorzały, 27-30 April 1992, red. K. Stamirowska, Z. Mazur i A. Walczuk. Kraków: Universitas, 1994. 195-207.
 7. "Language-Games in Non-Literary and Fictional Discourse" [w:] Literature and Language in the Intertextual and Cultural Context. Proceedings of the Sixth International Conference on English and American Literature and Language. Kraków, April 13-17, 1993, red. M. Gibińska i Z. Mazur. Kraków: Jagiellonian University, Institute of English Philology, 1994. 495-510.
 8. "Language-Games in Narrative Fiction" [w:] Studies in English and American Literature and Language. In Memory of Jerzy Strzetelski, red. I. Przemecka i Z. Mazur. Kraków: Universitas, 1995. 255-270.
 9. "Language-Games in Drama" [w:] New Developments in English and American Studies. Continuity and Change. Proceedings of the Seventh International Conference on English and American Literature and Language. Kraków, March 27-29, 1996, red. Z. Mazur i T. Bela. Kraków: Universitas, 1997. 601-612.
 10. „Gry językowe w teoriach naukowych" [w:] Gry w języku, literaturze i kulturze,  red. E. Jędrzejko i U. Żydek-Bednarczuk. Warszawa: Energeia, 1997. 9-16.
 11. "Professor Roman Dyboski as a Grammarian" (wraz z E. Mańczak-Wohlfeld) [w:] Professor Roman Dyboski, Founder of English Studies in Poland,  red. T. Bela i E. Mańczak-Wohlfeld. Kraków: Universitas, 1998. 69-75.
 12. "Stylistic Devices in Polish-English Contrastive Studies" [w:] Problemy semantyki porównawczej. Materiały konferencji naukowej 23-25 września 1999, red. M. P. Koczergan. Kijów: Kijowski Uniwersytet Lingwistyczny, 1999. 371-374.
 13. "Minimalism in Linguistic Theories at the Close of the 20th Century" [w:] Tradition and Postmodernity. English and American Studies and the Challenge of the Future, red. E. Mańczak-Wohlfeld. Kraków: Jagiellonian University Press, 2000. 33-39.
 14. "Semantic and Pragmatic Language-Games in Poetry" [w:] Journal of Literary Semantics. An International Review 30, 2001. 181-197.
 15. "Stylistic Component in Polish-English Contrastive Semantics: Literary Translation as a Source of Comparison" [w:] Problemy semantyki porównawczej. Zeszyt 5. Zbiór artykułów naukowych, red. M. P. Koczergan. Kijów: Kijowski Uniwersytet Lingwistyczny, 2001. 353-356.
 16. "Metaphoric Worlds – Are They Really Anomalous?" [w:] Zeszyty Kijowskiego Uniwersytetu Lingwistycznego. Seria Filologiczna. Tom 4 Nr 1, 2001. 85-90.
 17. „Gry językowe tłumaczy" [w:] Język trzeciego tysiąclecia II, tom 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, red. Wł. Chłopicki, seria Język a komunikacja 4, Kraków: Wydawnictwo Tertium, 2002. 33-39.
 18. „Mikrotropy, makrotropy, metatropy" [w:] Stylistyka XII, 2003. 207-224.
 19. "Microtropes, Macrotropes, Metatropes" [w:] AAA – Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik, Band 29 (2004), Heft 1. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 65-80.
 20. "Figurative Meanings in Possible World Semantics: Towards a Possible World Stylistics" [w:] The Legacy of History. English and American Studies and the Significance of the Past. Vol. 2: Language and Culture, red. J. Leśniewska i E. Witalisz, Kraków: Jagiellonian University Press, 2004. 41-57.
 21. „Stylistyka kontrastywna angielsko-polska: przekład literacki jako źródło porównań" [w:] Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki, red. M. Ruszkowski,  Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. 53-69.

PO HABILITACJI:

 1. „Kiedy, gdzie i jak korzystać z materiałów oryginalnych; Literatura piękna w nauce angielskiego"[w:] Anglofan. Czasopismo periodyczne Grupy Felberg, Nr 2 (6), 2005. 6-7.
 2. "Poetics of Translation: Imagery and Figuration" [w:] Problemy semantyki porównawczej. Zeszyt 7. Zbiór artykułów naukowych, red. M. P. Koczergan. Kijów: Kijowski Uniwersytet Lingwistyczny, 2005. 407-412.
 3. „Czy jest możliwa stylistyka światów możliwych?" [w:] Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, red. M. Krauz i St. Gajda. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. 59-67.
 4. „Gry językowe – problemy teoretyczne" [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Slavica X. Toruń: UMK, 2005. 9-18.
 5. „Pustka w języku – horror vacui?" [w:] Stylistyka XV, 2006. 85-98.
 6. "A Few Remarks on the Acquisition of Modality" [w:] Mowa. Liudina. Swit. Zbirnik naukowych statiej do 70-riczja profiesora M. P. Kocziergana, red. O. O. Taranienko. Kijów: Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, 2006. 130-140.
 7. „Gramatyka języka angielskiego w nauczaniu studentów polskich" (wraz z E. Mańczak-Wohlfeld) [w:] Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym. Teoria i praktyka, red. A. Duszak, E. Gajek i U. Okulska. Kraków: Universitas, 2006. 101-114.
 8. "On Interplanetary Travels Between Friendly and Unfriendly Worlds" [w:] Cognition in Language. Volume in Honour of Professor Elżbieta Tabakowska, red. W. Chłopicki, A. Pawelec i A. Pokojska. Kraków: Tertium, 2007. 555-573.
 9. "Figuration in Poetic Images, Poetic Images in Translation" [w:] Problemy semantyki porównawczej. Zeszyt 8. Zbiór artykułów naukowych, red. O. O. Taranienko. Kijów: Centrum Wydawnicze Kijowskiego Uniwersytetu Lingwistycznego, 2007. 326-330.
 10. "Metafiguration" [w:] Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies AASE 1(3)/2007. Yerevan: Lusakn Publishers. 101-106.
 11. „Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu" [w:] Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila. Kraków: Tertium, 2007. 15-23.
 12. "On the Borderline between Linguistics and Literature: Teaching Literary Semantics to Polish M.A. Students" [w:] Exploring Language at the Interface,  red. M.Y. Tseng. Taipei City (Taiwan): Crane Publishing, 2007. 147-167.
 13. "Logical/Textual Space vs. Physical Space: Same or Different" [w:] PALA Papers 2: Challenging the Boundaries, red. I. Baş i D. C. Freeman. Amsterdam, New York: Rodopi, 2007. 135-147.
 14. "Teaching English Grammar to Polish Students at the Academic Level" (wraz z  E. Mańczak-Wohlfeld) [w:] Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 125 (2008). Kraków: Wydawnictwo UJ. 29-40. (rozszerzona wersja angielskojęzyczna poz. 28)
 15. "Three Faces of Catachresis" [w:] PASE Papers 2008. Vol. 1: Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages, red. M. Kuźniak i B. Rozwadowska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. 123-133.
 16. "Introduction: What Is (Non)Sense", artykuł wstępny do tomu zbiorowego In Search of (Non)Sense, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i G. Szpila. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. xi –xix.
 17. "Philosophical Underpinnings of Metatropes: Is Vico's Tropological Circle a Vicious Circle?" [w:] In Search of (Non)Sense, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i G. Szpila. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. 102-114.
 18. "Possible Worlds – Text Worlds – Discourse Worlds in a Dialogic Context" [w:] The Contextuality of Language and Culture, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i A. Gołda-Derejczyk. Bielsko-Biała: Wydawnictwo WSEH, 2009. 157-171.
 19. "An Unresolved Issue: Nonsense in Natural Language and Non-Classical Logical and Semantic Systems" [w:] Philosophy of Language and Linguistics. Volume I: The Formal Turn, red. P. Stalmaszczyk. Frankfurt-Paris-Lancaster-New Brunswick: Ontos Verlag, 2010. 43-62.
 20. "Tropological Space: The Imaginary Space of Figuration." Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 127 (2010): 25-37.
 21. "Dekontekstualizacja i rekontekstualizacja w dyskursie naukowym i artystycznym." Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXVI (2010): 185-196.
 22. "Catachresis – a Metaphor or a Figure in Its Own Right?", [w:] Beyond Cognitive Metaphor Theory. Perspectives on Literary Metaphor, red. M. Fludernik. New York, London: Routledge, 2011. 36-57.
 23. "Modal Games in Natural Language" [w:] Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis, red. P. Stalmaszczyk. Frankfurt-Paris-Lancaster-New Brunswick: Ontos Verlag, 2012. 57-79.
 24. "Semantics and Poetry" [w:] The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Fourth Edition, red. R. Greene, S. Cushman, C. Cavanagh, J. Ramazani i P. Rouzer. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2012. 1282-1286.
 25. " ‘Remembrance of Things Past' – The Lost Landscapes of Marcel Proust and Czesław Miłosz" [w:] Poetry and Its Language. Papers in Honour of Teresa Bela, red. M. Gibińska i W. Witalisz. Frankfurt am Mein-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien: Peter Lang, 2012. 217-233.
 26. "Can Tropes Be Seen?" [w:] Journal of Kyiv National Linguistic University (KNLU), Series Philology, Vol. 15, No. 2, 2012. 71-80.
 27. "Caught in the Web of Worlds: Modalities of Oneiric Discourse and Freudian Figuration in Kazuo Ishiguro's The Unconsoled" [w:] Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication, Vol. 2: Language and Culture, red. M. Dąbrowska, J. Leśniewska and B. Piątek. Kraków: Tertium, 2012. 17-36.
 28. „Sztuka strategii w dyskursie w świetle rozwoju teorii gier." Prace Komisji Neofilologicznej PAU, t. XI, red.  M. Gibińska-Marzec i S. Widłak. Kraków: PAU, Wydział Filologiczny, 2013. 33-48.
 29. „Filozoficzne podstawy teorii gier – najnowsze tendencje" [w:] Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju (Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa 2), red. P. Stalmaszczyk. Łódź: Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego & Primum Verbum, 2013. 252-270.
 30. "Synecdoche – an Underestimated Macrofigure?" [w:] Language and Literature. Journal of the Poetics and Linguistics Association, Vol. 22, No. 3, August 2013. 233-247.
 31. "Literary Semantics and Literary Pragmatics – (In)separable Disciplines?" [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXIX, 2013: 77-94. (ukazał się w 2014)
 32. „Profesor Roman Dyboski jako językoznawca" (współautorstwo z E. Mańczak-Wohlfeld) [w:] Prace Komisji Neofilologicznej PAU, t. XII, red. M. Gibińska-Marzec i S. Widłak. Kraków: PAU, Wydział Filologiczny, 2014. 35-42.
 33. "The Figures of Suppression. Gappiness of Language and Text-Worlds and Its Reflection in Style", [w:] Continuity in Language. Styles and Registers in Literary and Non-Literary Discourse, red. E. Willim. Kraków: Oficyna Wydawnicza KAFM, 2014. 107-124.
 34. "Textual Indeterminacy Revisited: From Roman Ingarden Onwards" [w:] Journal of Literary Semantics 2015, 44(1): 1-21.
 35. "Pomiędzy studiami nad tekstem literackim a semiotyką artystyczną" [w:] Stylistyka XXIV, 2015: Różnorodność kulturowa a styl – Cultural Variety and Style: 113-130.
 36. „Creation of Fictional Worlds – A Semiotic Game” [w:] From Philosophy of Fiction to Cognitive Poetics, red. P. Stalmaszczyk, w serii Studies in Philosophy of Language and Linguistics, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. 15-31.
 37. “Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu”. Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal 1 (1&2) (2016): 40-49. www.journal.tertium.edu.pl (artykuł uzupełniony z r. 2007, poz. 32).
 38. „Światy możliwe w tekście literackim i „tekście” malarskim oraz ich niedookreślenie. Przyczynek semiotyczny do semantyki światów możliwych” [w:] Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty, red. A. Iskra-Paczkowska, Stanisław Gałkowski i M. Stanisz, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. 50-69.
 39. „Stylistic Dominants in English and Polish Poetic Texts: Literary Semantics Facing Translation Studies”. Studies in Polish Linguistics, Vol. 11, 2016, issue 4:189-208.
 40. “Introduction: Language, Literature, Works of Art. The Texts of Our Experience”,  (we współautorstwie z O. Vorobyovą), wstęp do monografii wieloautorskiej Language – Literature – the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i O. Vorobyova, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017.17-29.
 41. „Corporeal Imagination in the Reception of Verbal and Visual Artworks” [w:] Language – Literature – the Arts: A Cognitive-Semiotic Interface, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i O. Vorobyova, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. 71-94.
 42. “Popular Artistic Motifs and Intermedial Figuration” [w:] Making Sense of Popular Culture, red. M. del Mar Ramón-Torrijos i E. de Gregorio-Godeo, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. 57-71.
 43. „Figuration Across Artistic Texts”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no. 1 (2017): 8-21.
 44. “Humorous Nonsense and Multimodality in British and American Children’s Poetry”,   The European Journal of Humour Research 5(3) (2017): 25-42.
 45. “Possible Worlds – Text Worlds – Discourse Worlds and the Semiosphere”. Tyumen State University Herald. Humanities Research. Humanitates, vol. 3, no. 3 (2017): 35-57.
 46. „Wycieczka multimodalna. Rola wstawek tekstowych w wizualnych dziełach sztuki” [w:]  Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Kiklewiczowi z okazji 60. urodzin, red. A. Dudziak i J. Orzechowska, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2017. 55-66.

ZŁOŻONE DO DRUKU/ IN PRINT:

1.“The Taming of Death in Western and Eastern Tradition as Reflected in Texts of Culture (Arts, Sacred Texts and Crafts). Christianity vs. Tibetan Buddhism”, [w:] Disease, Death, Decay in Literature and Culture, red. R. W. Wolny i K. Molek-Kozakowska, Opole: Uniwersytet Opolski (2018).

 2.“Nightmare Landscapes in Fantasy Literature and Fantastic Painting”, wygłoszony podczas 6th University of Malaya Discourse and Society International Conference, 4-6. 12. 2017, Kuala Lumpur, Malezja (złożony do druku tamże, druk 2018?).

3. “Jakimi artefaktami są światy fikcji? Semantyka literacka wobec artefaktualizmu”, złożony do tomu Filozofia w literaturze Literatura w filozofii 3, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski (2018).

4."Female Portrait in Polish Painting 1897-1956. Heritage as Context for Interpretation”, wygłoszony podczas 13th IASS-AIS World Congress of Semiotics, Kaunas, 26-30. 06. 2017, złożony do druku do Proceedings tegoż (2018?).

 

C.REDAKCJA  / EDITING AND CO-EDITING

            PO HABILITACJI:

1. In Search of (Non)Sense. Literary Semantics and the Related Fields and Disciplines. IALS IV Conference 12-14 October 2006. Book of Abstracts. Compiled and edited by Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska. Institute of English Philology, The Jagiellonian University of Kraków, ss. 88.

2. In Search of (Non)Sense, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i G. Szpila. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, ss. 293. (monografia)

3. The Contextuality of Language and Culture, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i A. Gołda-Derejczyk. Bielsko-Biała: WSEH, 2009, ss. 271. (monografia)

4. Language – Literature – The Arts: A Cognitive-Semiotic Interface, red. E. Chrzanowska-Kluczewska i O. Vorobyova, Frankfurt am Main: Peter Lang (tom planowany na 2016).

D.RECENZJE / REVIEWS IN PERIODICALS

            DO HABILITACJI:

1. Recenzja książki T. Moore i C. Carling: Understanding Language: Towards a Post-Chomskyan Linguistics. London: MacMillan Press, 1982 [w:] Studia Anglica Posnaniensia XX (1987). 253-257.

2. Recenzja książki E. Gellnera: Słowa i rzeczy, czyli nie pozbawiona analizy krytyka filozofii lingwistycznej, tłum. T. Hołówka. Warszawa: Książka i Wiedza, 1984 [w:] Przegląd Humanistyczny 7/8, 1987. 215-218.

3. Recenzja książki E. Bacha: Informal Lectures on Formal Semantics. Albany: State University of New York, 1989 [w:] Kwartalnik Neofilologiczny 3/90. 222-225.

E.STRESZCZENIA REFERATÓW / SUMMARIES OF LECTURES AND PAPERS DELIVERED

            DO HABILITACJI:

1. „Wprowadzenie do semantyki formalnej – gramatyka Montague" [w:] Sprawozdania Komisji Językoznawstwa PAN, Oddział PAN w Krakowie za rok 1991 (w tomie Sprawozdania Komisji Naukowych PAN).

2. „Teoria gier językowych" [w:] Sprawozdania Komisji Językoznawstwa PAN, Oddział PAN w Krakowie za rok 1996.

3. "Game-Theoretic Semantics. Semantic Games of the Author and Pragmatic Games of the Reader in Poetry" [w:] Proceedings of the 2nd International IALS Conference, University of Freiburg, Germany, 1997. s. 43.

4.  "Why Is It Worth Teaching Literary Semantics?" [w:] Proceedings of the 3rd International IALS Conference, University of Birmingham, 2002. s. 13.

5. "Space in Language and Architecture: Different or Similar?" [w:] Challenging the Boundaries. PALA 2003. Book of Abstracts, Boğaziçi University, Istanbul. s. 11.

PO HABILITACJI

 1. "Philosophical Underpinnings of Metatropes:  Is Vico's Circle a Vicious Circle?" [w:] In Search of (Non)Sense. Literary Semantics and the Related Fields and Disciplines. IALS IV Conference. 12-14 October 2006. Book of Abstracts. Institute of English Philology, The Jagiellonian University of Kraków, Poland, 2006, s. 23-24.

 2. „Dekontekstualizacja i rekontekstualizacja w dyskursie naukowym i artystycznym" [w:] Język w dialogu między kulturami. LXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Olsztyn, 25-26 września 2009. Streszczenia referatów, s.13-14.

 3. " ‘Remembrance of Things Past' in the Poetry of Czesław Miłosz: ‘The Lost Landscapes' of the Pre-World War II Polish Gentry" [w:] The Language of Landscapes. Book of Abstracts, PALA 2010, July 21st-July 25th 2010, University of Genoa, Italy, 2010, ss. 74-75.

 4. "Discourse Worlds and the Space of Culture" [w:] Słowo i tiekst u prostori kulturi. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej na pamiątkę 80 rocznicy urodzin prof. O. M. Morochowskiego, listopad 2010 r. Kijów: Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, 2010, s.19-20.

 5. "Modal Games in Natural Language. The Game-Theoretic Approach" [w:] Second International Conference on Philosophy of Language and Linguistics PhiLang 2011. Chair of English and General Linguistics. The University of Łódź, red. R. Rasiński i P. Stalmaszczyk. Łódź: Primum Verbum, 2011, 27-28.

 6. "Figurative Concretization of Literary and Visual Artworks" [w:] Cognitive Futures in the Humanities. 1st International Conference. Bangor University. Book of Abstracts, 2013, s. 24-25.

 7. "A Multimodal Excursion: The Role of Textual Inserts in Pictorial Artworks" [w:] IALS 2014 Conference. Keynes College, University of Kent. Book of Abstracts, 2014, s. 5.

 8. "Corporeal Imagination in the Reception of Verbal and Visual Artworks" [w:] Mowa – Litieratura – Mistiectwo: Kognitiwno-semioticzeskij Interfejs, Materiały Międzynarodowej Konferencji NaukowejUkraińskiego Stowarzyszenia Lingwistyki i Poetyki Kognitywnej, Kijów 25-27 września 2014. Kijów: Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, 2014, s. 20.

 9. "Figuration Across Artistic Texts – Master Tropes in Language and the Visual Arts" [w:] Book of Abstracts PLM, 45th Poznań Linguistic Meeting PLM 2015, 17-19 September 2015, Poznań, Poland, s. 17-18.

 10. „Verbal and Pictorial Narrativity – a Case of Intermediality" [w:] Book of Abstracts .2nd Conference of the International Association for Cognitive Semiotics, Lublin, UMCS, 20-22.VI. 2016, Poland, s. 67-70.

 11. “Paradigms of Creativity: from Formalism to Neuroaesthetics” [w:] 7th Conference of IALS: Creation and Innovation. 10-12 April 2017. Book of Abstracts. University of Huddersfield, UK, ss. 11-12.

 12. “Female Portrait in Polish Painting 1897-1956: Heritage as Context for Interpretation” [w:] 13th IASS-AIS World Congress of Semiotics. Cross – Inter – Multi – Trans. Program ad Abstracts. Kaunas, Lithuania, 26-30 June 2017. International Semiotics Institute, Kaunas University of Technology, 112.

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ ZASTOSOWANYCH W PRAKTYCE

I. RECENZJE WYDAWNICZE / REVIEWS FOR PUBLISHERS

DO HABILITACJI:

 1. Recenzja wydawnicza skryptu J. Kuźmińskiej et al.: Selected Exercises in English Grammar. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1993.
 2. Recenzje wydawnicze 15 artykułów do Proceedings of the 10th Annual Conference of the PASE, red. E. Mańczak-Wohlfeld, Kraków      Jagiellonian University Press, 2002.   

PO HABILITACJI:

 1. 3 recenzje artykułów do Studia Linguistica UJ, 2007, 2008.
 2. 6 recenzji artykułów do PASE Papers in Language Studies, Conference 2008.
 3. Recenzja wydawnicza tomu Young Linguists in Dialogue pod red. Ewy Willim, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2009.
 4. Recenzja wydawnicza tomu Interdyscyplinarne studia nad świadomością iprzetwarzaniem językowym pod red. J. Nijakowskiej, Kraków: Wydawnictwo Tertium, 2010.
 5. 4 recenzje artykułów pt. Manipulation in Language do tomu zbiorowego. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2010.
 6. Recenzowanie artykułów do czasopisma Journal of Literary Semantics (lista C, ERIH), od 2005 r.
 7. Recenzja wydawnicza tomu English in Action. Language Contact and Language Variation pod red. E. Willim. Kraków: AFM Publishing House, 2011.
 8. Recenzja wydawnicza tomu  Divided by a Common Language. English Across National, Social, and Cultural Boundaries pod red. E. Willim. Kraków: AFM Publishing House, 2012.
 9. Recenzja wydawnicza tomu External Business Exams and Vocational Qualifications Offered by LCCI IQ – an Answer to New Trends in 21st Century pod red. W. Górskiego i L. Zielińskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012.
 10. Recenzja wydawnicza artykułu dla Journal of Literary Semantics – 2014.
 11. Recenzja wydawnicza artykułu dla Studies in Polish Linguistics – 2014.
 12. Recenzja wydawnicza artykułu dla Journal of Literary Semantics – 2015.
 13. 2 x recenzja wydawnicza artykułu dla Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (SLING) – 2015.
 14. 3 recenzje abstraktów na Zjazd PTJ 2015.
 15. Recenzja wydawnicza artykułu dla Biuletynu PTJ 2015.
 16. Recenzja abstraktu na Poznań Linguistic Meeting – PLM 2015.
 17. Recenzja wydawnicza do tomu Beyond Words, 2016.
 18. 2 x recenzja wydawnicza artykułów dla Biuletynu PTJ, 2015.
 19. 3 x recenzja wydawnicza dla Biuletynu PTJ, 2016.
 20. Recenzja wydawnicza do tomu prac po konferencji studenckiej, UAM 2016.
 21. Recenzja wydawnicza dla SLING, 2016.
 22. Recenzja wydawnicza dla LingVaria, 2017.
 23. Recenzja wydawnicza monografii zbiorowej Translating Across Sensory and Linguistic Borders (red. R. Vidal i M. Campbell) dla Palgrave-Macmillan, London,  2017.
 24. Recenzja 19 abstraktów na April Conference 2017.
 25. Recenzje 3 abstraktów na LXXV Zjazd PTJ w Łodzi, 2017.
 26. 2 recenzje wydawnicze dla SLING, 2017.

II.TŁUMACZENIA KSIĄŻEK I KATALOGÓW / TRANSLATIONS OF BOOKS AND CATALOGUES INTO ENGLISH AND FROM ENGLISH INTO POLISH

DO HABILITACJI:

1. Chruścicki, T., Stolot, F. The National Museum in Cracow, Warszawa: Arkady, 1987 – tłumaczenie na jęz. angielski  wydawnictwa albumowego we współpracy z C.S. Acheson-Waligórską, ss. 257.

2. Praca zbiorowa. Historia Zakonu Karmelitańskiego, Kraków: Klasztor OO. Karmelitów Trzewiczkowych, 1990 – tłumaczenie z jęz. angielskiego,  ss. 504.

3. Praca zbiorowa. Tadeusz Kantor. My Creation, My Journey, Tokyo: Sezon Museum of Art, 1994 – tłumaczenie zespołowe na jęz. angielski katalogu wystawy malarstwa T. Kantora w Japonii, ss. 295.

4. Pinkwart, M. Karol Szymanowski's Museum in the Chalet "Atma" in Zakopane. Guide. The National Museum in Cracow, 1997 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 31.

5.  Kozakowska, S., Małkiewicz, B. Modern Polish Painting. The Catalogue of Collections of the National Museum in Cracow. Part 2. Polish Painting from around 1890 to 1945, ed. by Z. Gołubiew. The National Museum in Cracow, 1998 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 540.

6. Cieślińska, N., Król, A, et al. Picasso, Leger, Nolde, Arp, Miró and Others. Art of Our Century from the Würth Collection. The National Museum in Cracow, 1999 – tłumaczenie części tekstów na jęz. angielski i redakcja całości, ss. 235.

7. Gołubiew, Z. Kantor. Spanish Motifs in Tadeusz Kantor's Oeuvre. The Exhibition in the National Museum in Cracow. Cracow 1999 – tłumaczenie na jęz. angielski do polsko-hiszpańsko-angielskiego katalogu wystawy, ss. 32.

8. Kilijańska, A., Kopera-Banasik, K., Odrzywolska, St., Taszycka, M. Gallery of Decorative Art of the National Museum in Cracow. Guidebook. Cracow 2000 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 76.

9. Wapiennik-Kossowicz, J. Józef Mehoffer. Opus Magnum. The Exhibition Guide. The National Museum in Cracow, 2000 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 20.

10. Gołubiew, Z. "I've got something to tell you". Tadeusz Kantor - Self-Portraits. The National Museum in Cracow, 2000 – tłumaczenie na jęz. angielski w dwujęzycznej publikacji, ss. 67.

11. Czubińska, M. Stanisław Wyspiański. Opus Magnum. The Exhibition Guide. The National Museum in Cracow, 2000 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 18.

12. Bricken, A. et al. Wobec Wyspiańskiego, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 2000 – tłumaczenie na jęz. angielski do dwujęzycznego katalogu wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, ss. 109.

13. Martini, M. Gallery of Old Japanese Art of the National Museum in Cracow. Guidebook. The Centre of Japanese Art and Technology "Manggha", 2001 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 80.

14. Kłak-Ambrożkiewicz, M. Jan Matejko. Opus Magnum. The Exhibition Guide. The National Museum in Cracow, 2001 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 28.

15. Rostworowski, M., Zamoyski, A. Żygulski jr., Z., The Princes Czartoryski Museum. A History of the Collections. The National Museum in Cracow, 2001, ss. 262 – nadzór  redaktorski nad angielską wersją wydawnictwa tłum. przez A. Zamoyskiego.

16. Blak, H., Małkiewicz, B., Wojtałowa, E. Modern Polish Painting. The Catalogue of Collections. Part 1. Polish Painting of the 19th Century, ed. by Z. Gołubiew. The National Museum in Cracow, 2001 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 480.

17. Biedrońska-Słotowa, B. (red.) Wachlarze Zachodu i Wschodu. Fans of the Occident and Orient. The Catalogue of Collections. The National Museum  in Cracow, 2001 – tłumaczenie na jęz. angielski w dwujęzycznej publikacji, ss. 267.

18. Kowalska, J. R. Ethereal Beauty. Fans of the Occident and Orient in the Collections of the National Museum in Cracow, Cracow 2001 – tłumaczenie części angielskiej folderu do wystawy „Zwiewne piękno. Wachlarze Zachodu i Wschodu" w Muzeum Narodowym w Krakowie, ss. 32.

19. Król, A., Tanikowski, A. Colors of Identity. Polish Art from the American Collection of Tom Podl. National Museum in Kraków, 2001 – tłumaczenie zespołowe na jęz. angielski, ss. 315.

20. Wałek, J. 200 lat Muzeum Książąt Czartoryskich. 1801-2001. The Bicentenary of the Princes Czartoryski Museum. Jubilee of the Polish Museology, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2001 – tłumaczenie części angielskiej dwujęzycznego folderu obchodów jubileuszowych, ss. 24.

21. Krzysztofowicz-Kozakowska, S. Ferdynand Ruszczyc. 1870-1936. Life and Oeuvre. The Exhibition Guide. The National Museum in Cracow, 2002 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 24.

22. Clegg, E. „Ferdynand Ruszczyc – talent europejski" – tłumaczenie z jęz. angielskiego artykułu do katalogu wystawy Ferdynand Ruszczyc. 1870-1936. Życie i dzieło. Muzeum Narodowe w Krakowie, 2002. 51-58.

23. Biedrońska-Słotowa, B. Perskie tkaniny jedwabne. Persian Silk Textiles in the Collections of the National Museum in Cracow. Cracow 2002 – tłumaczenie na jęz. angielski w dwujęzycznej publikacji, ss. 152.

24. Kulig-Janarek, K., Milewska, W. Leon Wyczółkowski 1852-1936. On the 150th Anniversary of the Artist's Birth. The National Museum in Cracow, 2002 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 24.

25. Czubińska, M. Polski plakat secesyjny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Poster of Polish Art Nouveau from the Collections of the National Museum in Cracow. Kraków 2003 – tłumaczenie na jęz. angielski w dwujęzycznej publikacji, ss. 158.

26. Halczak, A. (red.). Cricot 2 Theatre. Information Guide 1989-1990. Kraków: Cricoteka, 2003 – tłumaczenie na jęz. angielski w dwujęzycznym wydawnictwie. 169-224.

27. Wajda, A. / Kantor, T. The Dead Class. Tłumaczenie na jęz. angielski scenariusza filmowego z przedstawienia „Umarłej klasy". Kraków: Cricoteka, 2003 (tekst wgrany na kasety video).

28. Żmudziński, J. The World of Silver. Augsburg Goldsmithery from the 16th to the 19th Century in the Polish Collections. The Exhibition Guide. The National Museum in Cracow, 2004 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 28.

PO HABILITACJI:

29. Gadomski, J., Organisty, A., Stawowiak, M. Around Veit Stoss. The Exhibition Guide. The National Museum in Cracow, 2005 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 32.

30.  Kozakowska-Zaucha, U. Gallery of 20th Century Polish Art. Guidebook. The National Museum in Cracow, 2005 – tłumaczenie na jęz. angielski, s. 79.

31. Krzysztofowicz-Kozakowska, S., Małkiewicz, B. Modern Polish Painting. The Catalogue of Collections. Part 3: Polish Painting after the Year 1945, ed. by Zofia Gołubiew. The National Museum in Cracow, 2005 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 481.

32. Czubińska M. Grafika Alfonsa Muchy. Graphic Works of Alfons Mucha. The National Museum in Cracow, 2006 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 63.

33.  Marcinkowski W., Zaucha T. Art of Old Poland. The 12th-18th Century. Guide to the Gallery, The National Museum in Cracow, 2007 – tłumaczenie na jęz. angielski, ss. 80.

34. Przybyszewski St. "On the Paths of the Soul" [w:] Vigeland + Munch. Behind the Myths, red. Trine Otte Bak Nielsen. Oslo: Munch Museum/Mercatorfonds, 2015. 57-79 – tłumaczenie na jęz. angielski.

35. Redakcja językowa tomu zbiorowego The Ottoman Orient in Renaissance Culture. Papers from the International Conference at the National Museum in Krakow, June 26-27, 2015. Ed. by R. Born and M. Dziewulski in collaboration with K. Twardowska. Kraków: The National Museum in Krakow, 2015.

III.INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I POPULARYZATORSKIEJ / OTHER FORMS OF SCHOLARLY AND POPULARIZING  ACTIVITIES

 1. CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH  MIĘDZYNARODOWYCH i  KRAJOWYCH (z wygłoszeniem referatu) / ACTIVE PARTICIPATION IN INTERNATIONAL and DOMESTIC CONFERENCES

 

 1. April Conference  IV  (International Conference on English and American Literature and Language) – Institute of English Philology, Jagiellonian University in Krakow, Kraków 1987
 2. Inaugural PASE Conference – Institute of English Philology, JU, Przegorzały 1992
 3. International  April Conference VI – Institute of English Philology, JU, Przegorzały 1993
 4. International Conference on Culture and Literature in Foreign Language Teacher Training, Polańczyk 1994
 5. International Conference in Honour of Professor Roman Dyboski – Institute of English Philology, JU, Kraków 1995 (udział w organizacji konferencji oraz wystąpienie wspólne z dr hab. E. Mańczak-Wohlfeld)
 6. International April Conference VII – Institute of English Philology, JU, Kraków 1996
 7. 2nd International Conference of IALS (International Association of Literary Semantics) – Albert-Ludwigs University, Freiburg, Germany, 1997
 8. International April Conference VIII – Institute of English Philology, JU – Kraków 1999
 9. IV Międzynarodowa Konferencja z Semantyki Porównawczej – Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, Kijów 1999
 10. International Conference ESSE 5 – The University of Helsinki, 2000
 11. V Międzynarodowa Konferencja z Semantyki i Stylistyki Porównawczej – Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, Kijów 2001 (wykład plenarny)
 12. Konferencja Towarzystwa Tertium: „Język trzeciego tysiąclecia II" – Kraków 2002
 13. Międzynarodowa Konferencja „Wielojęzyczność w perspektywie stylistyki i poetyki" – Akademia Świętokrzyska, Kielce 2002
 14. 3rd International Conference of IALS – The University of Birmingham, Wlk. Brytania, 2002
 15. Konferencja międzynarodowa „ Współczesne analizy dyskursu. Kognitywna analiza dyskursu i inne metody badawcze" – Komisja Stylistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN i Zakładu Języka Polskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego,  Czudec k. Rzeszowa, 2003
 16. International Conference of PALA (Poetics and Linguistics Association) – Boğaziçi University, Istambuł 2003
 17. Konferencja międzynarodowa „Słowiańskie gry językowe" – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Ciechocinek 2004
 18. VII International Conference "Current Issues of Comparative Semantics" – Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, Kijów 2005 (wykład plenarny)
 19. Konferencja Towarzystwa Tertium "Język trzeciego tysiąclecia" – Kraków 2006 (wykład plenarny)
 20. 4th International Conference of IALS, "In Search of (Non)Sense. Literary Semantics and the Related Fields and Disciplines" – Institute of English Philology, JU, Kraków 2006 (główny organizator konferencji, moderator panelu  oraz wygłaszająca referat)
 21. VIII Międzynarodowa Konferencja "Problemy semantyki porównawczej" – Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, Kijów 2007
 22. 17th International Conference of PASE – Institute of English Philology, The University of Wrocław, Wrocław 2008
 23. International Conference "The Contextuality of Language and Culture" – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna , Bielsko-Biała/ Institute of English Philology, JU – Kraków 2008 (główny organizator konferencji oraz wygłaszająca referat)
 24. 1st International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, PhiLang 2009 – Department of English and General Linguistics, The University of Łódź, Łódź 2009
 25. International Conference of FRIAS – Freiburg Institute for Advanced Studies, Albert-Ludwigs University, Freiburg, Germany, 2009
 26. LXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (PTJ), "Język w dialogu między kulturami" – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2009
 27. Warsztat z cyklu „Metodologie językoznawstwa" (Workshop in the cycle "Methodologies in Linguistics") – Department of English and General Linguistics, The University of Łódź, 2010
 28. International Conference of PALA (Poetics and Linguistics Association), Uniwersytet Genueński (The University of Genova) – Genua 2010
 29. 5th International Conference of IALS, Uniwersytet Genueński (The University of Genova) – Genua 2010 (współorganizator konferencji, moderator panelu, wygłaszająca referat)
 30. International Conference "Word and Text in the Space of Culture" – Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, Kijów 2010 (wykład plenarny)
 31.  12th International April Conference – Institute of English Philology, JU, Kraków 2011 (wykład plenarny)
 32. 2nd International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, PhiLang 2011 – Department of English and General Linguistics, The University of Łódź, Łódź 2011
 33. Krajowa Sesja "Żyjąc dla idei… Roman Dyboski i Władysław Tarnawski" – Wydział Filologiczny PAU, Kraków 2011
 34. International Conference of IAPL (International Association for Philosophy and Literature) – Tallinn University, Estonia 2012
 35. LXX Zjazd PTJ "Metodologiczne aspekty pragmalingwistyki" – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2012 (wykład plenarny)
 36. International Workshop "Cognitive Cultural Criticism – Literature-Linguistics-Semiotics" – The Department of English and American Studies, University of Vienna, Wiedeń 2012 (wykład plenarny)
 37. 5th International Conference of SELICUP (Spanish Society for the Literary Study of Popular Culture): "Multidisciplinary Views on Popular Culture" – Departamento de Filogía Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo 2012 (wykład plenarny)
 38. Konferencja "Styles and Registers" – Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków, 19.03.2013
 39. 1st International Conference  "Cognitive Futures in the Humanities" – Bangor University, Walia, Wlk. Brytania, 4-6.04.2013
 40. 2nd International Workshop on Semiotic Systems – Tyumen State University, Federacja Rosyjska, 3. 04. 2014 (wykład plenarny)
 41. IALS 2014 Conference "Literary Semantics: Past, Present, Future?" – Keynes College, University of Kent, Wlk. Brytania, 3-5.07.2014
 42. LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Ciągłość i zmiana w języku i językoznawstwie" – Uniwersytet Jagielloński, Kraków , 22-23.09.2014 (wykład plenarny)
 43. UACLiP 2014 Conference „Language – Literature – the Arts: A Cognitive and Semiotic Interface" – Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny, Kijów, 25-27.09.2014 (wykład plenarny)
 44. Konferencja krajowa "Światy możliwe", z cyklu "Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii" – Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 14-15.05.2015 (wykład plenarny).
 45. Konferencja międzynarodowa „PLM Poznań Linguistic Meeting. Understanding Linguistic Concepts" – Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 17-19.09.2015.
 46. Konferencja krajowa: LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Granice interpretacji lingwistycznej" – Uniwersytet im. J. Kochanowskiego, Kielce 28-29.09.2015, udział bez referatu (jako członek Zarządu PTJ, moderator)
 47. Udział w dyskusji panelowej „Style komunikacyjne" podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Językoznawczej „Język Trzeciego Tysiąclecia" (Tertium) w Krakowie, 18.03.2016.
 48. Seminarium międzynarodowe „BLŐŐF: Nonsense in Translation and Beyond", Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński, 18.05.2016 (referat „Nonsense in Visual and Multimodal Texts for Children").
 49. Konferencja międzynarodowa: 2nd Conference of IACS (International Association for Cognitive Semiotics) – UMCS Lublin, 20-22.06.2016 (referat "Verbal and Pictorial Narrativity – a Case of Transmediality").
 50. Konferencja krajowa: LXXIV Zjazd PTJ, „Norma a język i językoznawstwo” – Uniwersytet Zielonogórski, 12-13.09.2016 (referat „Poezja wizualna – przekraczanie norm na poziomie graficznym utworu”).
 51. Konferencja międzynarodowa „Disease, Death, Decay in Literatures, Cultures, and Languages” – Uniwersytet Opolski, 26-28.09.2016, wykład plenarny “The Taming of Death in Western and Eastern Tradition (Christianity vs. Tibetan Buddhism) as Reflected in Arts, Crafts and Sacred Texts”.
 52. Third International School on Semiotics, Tyumen State University, Federacja Rosyjska, 20-24.03.2017. Cykl 4 wykładów plenarnych.
 53. Konferencja międzynarodowa 7th Conference of IALS: Creation and Innovation. University of Huddersfield, UK, 10-12.04.2017 (referat “Paradigms of Creativity: From Formalism to Neuroaesthetics).
 54. 14th April Conference, “New Perspectives in English and American Studies”, Institute of English Philology, The Jagiellonian University , Kraków, 20-22 April 2017 (referat “Visual Narratives: Three Intermedial Study Cases” oraz convener sesji tematycznej Stylistics of Multimodality, 11 wystąpień).
 55. III międzynarodowa konferencja z cyklu “Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii”, pt. „Świat wewnątrz nas”, Instytut Filozofii i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Rzeszowski, 25-26.05.2017 (wykład plenarny „Czy prywatne światy fikcji są artefaktami?”).
 56. 13th IASS-AIS World Congress of Semiotics “Cross – Inter – Multi – Trans”, International Semiotics Institute, Kaunas University of Technology, Litwa, 26-30.06.2017 (referat z prezentacją “Female Portrait in Polish Painting 1897-1956: Heritage as Context for Interpretation”).
 57. LXXV Zjazd PTJ “Źródła w badaniach językoznawczych”, Łódź, 18-19.09.2017 (udział bez referatu jako członka Zarządu i moderatora).
 58. 6th Discourse and Society International Conference “Discourse, Culture and Identity”, Faculty of Languages and Linguistics, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malezja, 4-6.12.2017 (referat z prezentacją “Nightmare Landscapes in Fantasy Literature and Fantastic Painting”), złożony do druku tamże.

   

B.REFERATY I WYKŁADY GOŚCINNE / GUEST LECTURES IN POLAND AND ABROAD

            DO HABILITACJI:

 1. „Wprowadzenie do semantyki formalnej – gramatyka Montague" – referat wygłoszony w  Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie 27. 03. 1991 r. ("Introduction to formal semantics – Montague Grammar").
 2. „Teoria gier językowych" – referat wygłoszony w Komisji Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie 24. 04. 1996 r. ("Theory of language-games").
 1. "Anomaly (alleged) of metaphoric language (non-literal meanings) and the question of   truth" – wykład wygłoszony 13.06.2001 w Institut für Anglistik/Amerikanistik der F.-Schiller-Universität Jena, Niemcy, dla pracowników i studentów, w ramach  wymiany bezpośredniej.
 2. „Przestrzeń tekstu. Językowa koncepcja przestrzeni" – wykład wygłoszony 13.11.2002 dla Samodzielnego Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach fakultetu dla pracowników i studentów: „Przestrzeń publiczna jako medium komunikacji"/"Public space as a medium of Communications" ("The space of the text. Linguistic conception of space").
 3. "Logical and textual space. The conception of space in language" – wykład wygłoszony 20.02.2003 dla studentów Politechniki w Münster, Niemcy oraz dla studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej w ramach ww. fakultetu.
 4. „Przestrzeń logiczna – światy możliwe – konkretyzacja/interpretacja" – wykład wygłoszony 24.05.2004 dla studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej w ramach ww. fakultetu ("Logical space – possible worlds – concretization/interpretation").

PO HABILITACJI:

 1. „Pustka – dwie koncepcje" – wykład wygłoszony 19.04.2005 dla studentów i pracowników Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach ww. fakultetu ("Emptiness – two conceptions").
 2. "Microtropes, macrotropes, metatropes" – wykład wygłoszony w kwietniu 2006 r. dla pracowników i studentów anglistyki na Narodowym Uniwersytecie Lingwistycznym w Erewaniu, Armenia.
 3. "Different functional levels of figuration" – wykład wygłoszony w kwietniu 2006 r. dla pracowników i studentów anglistyki w Narodowym Instytucie Pedagogicznym w Gyumri, Armenia.
 4. "The conception of space in language and arts – filling in empty spaces" – wykład wygłoszony w kwietniu 2006 dla pracowników Wydziału Filologicznego Narodowego Uniwersytetu w Erewaniu, Armenia.
 5. Wykład o meta-figuracji  wygłoszony w kwietniu 2007 dla pracowników i doktorantów Graduate School of Linguistics, National Taiwan University w Taipei ("Meta-figuration").
 6. "Translations of haiku poems into English and Polish" – wykład ze stylistyki kontrastywnej wygłoszony w kwietniu 2007 r. dla pracowników i studentów Department of Foreign Languages and Literatures, National Taiwan University w Taipei.
 7. "Possible worlds semantics and its applications in fiction" – wykład wygłoszony w kwietniu 2007 r. dla pracowników i doktorantów Graduate College of Linguistics, Chengchi University w Taipei.
 8. Wykład o mikro-, makro- i metafiguracji wygłoszony w kwietniu 2007 r. dla pracowników i studentów College of Liberal Arts, Sun Yat-Sen University w Kaohsiungu, Tajwan ("Micro-, macro- and metafiguration").
 9. "Metaphor  vs. other metafigures" – wykład wygłoszony w kwietniu 2007 r. dla pracowników i studentów College of Liberal Arts, Sun Yat-Sen University w Kaohsiungu, Tajwan.
 10. Wykład nt. metaforyzacji wygłoszony w kwietniu 2007 r. dla pracowników i studentów National University of Kaohsiung, Tajwan ("Metaphorization").
 11. Wykład nt. niedookreślenia tekstów literackich wygłoszony w kwietniu 2007 r. dla pracowników i studentów Normal University w Kaohsiungu, Tajwan ("Indeterminacy of literary texts").
 12. Wykład nt. zastosowań pojęcia ‘świata możliwego' dla badań semantyki tekstu wygłoszony w kwietniu 2008 r. dla pracowników i studentów Wydziału Filologicznego Państwowego Uniwersytetu im. Ilii Chawczawadzego w Tbilisi, Gruzja ("Application of the concept of ‘possible world' in text semantics").
 13. Wykład nt. poetyki fikcji wygłoszony w maju 2008 r. dla pracowników i studentów Wydziału Filologicznego Państwowego Uniwersytetu im. I. Chawczawadzego w Tbilisi, Gruzja ("Poetics of fiction").
 14. „Katachreza – wydumana metafora czy odrębna meta-figura?" – wykład otwarty wygłoszony w maju 2008 r. dla pracowników i doktorantów na zebraniu Zakładu Pragmatyki Językowej i Teorii Tłumaczenia, IFA UJ ("Catachresis – a far-fetched metaphor or a separate meta-figure?").
 15. "English grammar from a bird's-eye view – theory" – wykład wygłoszony 9. 01. 2009 r. dla uczniów klas dwujęzycznych w VI LO, Kraków (ul. Wąska 7).
 16. "English grammar from a bird's-eye view – practical applications" – wykład wygłoszony 9.01.2009 r. dla uczniów klas dwujęzycznych w VI LO, Kraków (ul. Wąska 7).
 17. „Światy możliwe w nauce i sztuce" – wykład inauguracyjny wygłoszony 1.10.2009 r. dla studentów MISH (Międzywydziałowe Studia Humanistyczne) UJ ("Possible worlds in science and arts").
 18. "Metaphor and beyond: micro-, macro- and megafiguration as discourse-forming strategies" – wykład wygłoszony 22.06.2010 r. dla pracowników, doktorantów i magistrantów Department für Anglistik/Amerikanistik, Universität München.
 19. „Semantyka a język literacki/poetycki" – wykład otwarty wygłoszony w marcu 2011 r. dla pracowników i doktorantów na zebraniu Katedry Językoznawstwa Angielskiego, IFA UJ ("Semantics and literary/poetic language").
 20. "Sztuka strategii w dyskursie w świetle rozwoju teorii gier", wykład wygłoszony na posiedzeniu Komisji Neofilologicznej PAU, 7. 03. 2012 r.
 21. Wykład I z cyklu „Figuration Across Artistic Texts", wygłoszony dla pracowników i magistrantów Narodowego Uniwersytetu w Tiumeniu, Federacja Rosyjska, 4.04.2014 r.
 22. Wykład II z cyklu „Figuration Across Artistic Texts, j. w., 7.04.2014 r.
 23. Wykład III "Concretization of Literary Texts vs. Textualization of Pictorial Works", j. w.,  8.04.2014 r.
 24. Wykład IV "Neuroaesthetics and Artistic Semiotics", j. w. 9.04.2014 r.
 25. Wykład otwarty dla Studium Doktorantów UP w Krakowie „Kreacja światów fikcji jako gra semiotyczna), 28.04.2016.
 26. Wykład interdyscyplinarny nt. semiotycznych, transmedialnych związków między tekstem literackim a malarstwem i rzeźbą ( „Figuratywne konkretyzacje literackich i wizualnych dzieł sztuki) dla Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 28.06.2016.
 27. Wykład „Semantyka literacka a artefaktualizm – jakimi artefaktami są fikcje?” dla Komitetu Językoznawstwa PAN, Warszawa, 5.12.2016.
 28. Wykład plenarny „Possible Worlds – Text Worlds – Discourse Worlds and the Semiosphere”, wygłoszony podczas III International School on Semiotics, Tyumen State University, Federacja Rosyjska, 20.03.2017.
 29. Wykład plenarny “Verbal and Pictorial Narrativity – A Case of Intermedality”, wygłoszony j.w., 21.03.2017.
 30. Wykład plenarny „The Taming of Death in Western and Eastern Tradition as Reflected in Texts of Culture (Arts, Sacred Texts and Crafts). Christianity vs. Tibetan Buddhism”, wygłoszony j.w., 23.03.2017.
 1. WYMIANA BEZPOŚREDNIA I INNE FORMY POROZUMIEŃ    MIĘDZYUCZELNIANYCH:
 1. Pobyt dwutygodniowy w Institut de la Langue Anglaise, Université de Nancy II, Nancy, Francja – 16. 04-1. 05. 1983
 1. Pobyt 3-miesięczny jako Visiting Scholar w University of Kent at Canterbury, Wlk. Brytania – 14. 06.-14. 09. 1986
 1. Pobyt roczny na studiach doktoranckich w Department of Linguistics, The University of Connecticut, Storrs CT, USA – rok akademicki 1987/1988
 1. Pobyt tygodniowy naukowy w Institut für Anglistik/Amerikanistik der F.-Schiller-Universität, Jena, Niemcy – czerwiec 2001.
 1. Pobyt miesięczny naukowy w Indiana University, Bloomington, USA – 26. 01-25. 02. 2011.
 1. WYJAZD W PROGRAMIE ERASMUS:
 1. Pobyt tygodniowy w Dept. III Anglistik und Amerikanistik, Ludwig-Maximilians Universität, Monachium – czerwiec 2010.

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE

 1. OBRONY MAGISTERSKIE:
 1. Wypromowałam 78 magistrów filologii angielskiej.
 2. Recenzowałam 68 prac magisterskich w IFA UJ.
 1. PRZEWODY DOKTORSKIE:
 1. Wypromowałam jednego doktora, p. Monikę Markiewicz, na podstawie rozprawy Towards a Theory of Macrosynecdochic Selectivity, obrona publiczna odbyła się 17. 04. 2008 r.
 1. Pod moją opieką pozostają dwie doktorantki z otwartymi przewodami doktorskimi (ukończyły Studia III Stopnia przy Wydziale Filologicznym UJ):

a) mgr Joanna Szczepańska-Włoch przygotowuje rozprawę pt. Contemporary Political Interview in Poland and Great Britain. A Contrastive Analysis of the Genre in the Light of the Theory of Discourse Games.

b) mgr Weronika Sobita przygotowuje rozprawę pt. Textualisation as an Interpretative Strategy: Intermediality in Contemporary Verbal-Visual Art – Selected Case Studies.

Obrony a) i b) przewidziane są na r. 2018.

 1. Recenzje prac doktorskich:
 1.  Anna Tereszkiewicz – Online Encyclopedias. Genre Analysis of Wikipedia, obrona publiczna 27. 11. 2008 r.
 2. Magdalena Szczyrbak – The Realisation of Concession in the Discourse of Judges: A Genre Perspective, obrona publiczna 11. 06. 2012
 1. PRZEWODY HABILITACYJNE:
 1. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Andrzeja Pawelca w r. 2011 (kolokwium przed Radą Wydziału Filologicznego UJ odbyło się 7. 10. 2010 r.).
 2. Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Grzegorza Szpili – kolokwium habilitacyjne przed Radą Wydziału Filologicznego UJ w dniu 13. 06. 2013 r.
 3. Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Moniki Kusiak (UJ), grudzień 2013 r.
 4. Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Wojciecha Majki (UP Kraków), 2014 r.
 5. Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Piotra Twardzisza (Uniwersytet Warszawski), październik 2014.
 6. Recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Marii Jodłowiec (UJ), czerwiec 2015.
 7. Członek Komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Konrada Szcześniaka (Uniwersytet Śląski w Katowicach), marzec 2016.
 8. Członek Komisji w przewodzie habilitacyjnym dr Krystyny Warchał (Uniwersytet Śląski w Katowicach), 2016.

 

D. PRZEWODY PROFESORSKIE:

1. Recenzent w postępowaniu profesorskim dr hab. prof. AJD Piotra Mameta (2017).

INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z TOWARZYSTWAMI,  ORGANIZACJAMI I INSTUTUCJAMI NAUKOWYMI W KRAJU I ZA GRANICĄ

 1. PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:
 1.  Członek PASE (Polish Association for the Study of English, gałąź ESSE – European Society for the Study of English) – od 1992 r.
 2.  Członek PTJ (Polskie Towarzystwo Językoznawcze) – od 1993 r.
 3.  Członek-założyciel IALS (International Association of Literary Semantics, Zarząd w Wlk. Brytanii) – od 1992 r., od 2006 r. członek Zarządu, od. r. 2014 kierownik Section of Artistic Semiotics and Aesthetics.
 4.  Członek PALA (Poetics and Linguistics Association, Zarząd w Wlk. Brytanii) – od 2002 r.).
 5.  Członek IAPL (International Association for Philosophy and Literature, Zarząd w USA) – od 2012 r. (na zaproszenie).
 6.  Członek MLA (Modern Language Association of America, Zarząd w USA) – od 2014 r.
 7.  Członek IACS (International Association for Cognitive Semiotics) – od 2016 r.
 8. Członek IASS (International Association for Semiotic Studies) - od 2017 r.
B. PRZYNALEŻNOŚĆ DO REDAKCJI NAUKOWYCH:

1. Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Literary Semantics (czasopismo z listy ERIH, wydawca de Gruyter) – od 2005 r.

2. Współredaktor (wraz z dr hab. Władysławem Witaliszem) serii wydawniczej Text-Meaning-Context. Cracow Studies in English Language, Literature and Culture wydawanej przez Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften (Frankfurt am Main) – od 2011 r.

3. Członek Rady Naukowej czasopism Mind oraz Polonia Journal, wydawanych przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną (WSEH) w Bielsku-Białej – od 2016 r.

4. Członek Komitetu redakcyjnego Polonica – od 2017 r.

 1. WSPÓŁPRACA W RAMACH MIĘDZYNARODOWYCH GRUP BADAWCZYCH:
 1. Udział w grupie naukowej "International Workshop: Cognitive Cultural Criticism: Literature-Linguistics-Semiotics" skupiającej badaczy z Europy i Australii, powołanej do życia w r. 2012 w Institute for English and American Studies, the University of Vienna.
 2. Wieloletnia (od r. 1999) współpraca ze specjalistami od semantyki porównawczej i stylistyki w Narodowym Uniwersytecie Lingwistycznym w Kijowie, w ostatnich latach szczególnie z Ukrainian Association of Cognitive Linguistics and Poetics (UACLP).