dr hab. Ewa Willim

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ oraz Department of Linguistics, University of Connecticut (Storrs, USA), związana jako nauczyciel akademicki z IFA UJ od r. 1977. Praca doktorska, obroniona na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukazała się drukiem pt. On Word Order: A Government-Binding Study of English and Polish w r. 1989. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na teorii składni w ujęciu generatywnym, interakcjach między składnią oraz semantyką i morfologią, jak również na językoznawstwie porównawczym polsko-angielskim. W r. 2007 otrzymała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Event, Individuation and Countability. A Study with Special Reference to English and Polish.

Jest autorką lub współautorką ponad 40 artykułów naukowych oraz 8 podręczników i skryptów akademickich. W roku 2002 współredagowała tom 8 wydawanego w USA czasopisma The Journal of Slavic Linguistics, który poświęcony był problemom formalnego opisu składni polskiej. Jest redaktorem zbioru artykułów po konferencji studenckiej Young Linguists in Dialogue, zorganizowanej przez Koło Naukowe Anglistów UJ w r. 2008.

Wygłosiła referaty na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych (m. in. w Poznaniu, Pradze, Brnie, Szegedzie, Poczdamie i Lipsku), jak również wykłady gościnne (m. in. w Wiedniu, Bangor, Tilburgu, Jenie oraz Landau). W r. 1991 była wykładowcą na zajęciach z zakresu składni polskiej odbywających się w ramach szkoły letniej Generative Syntax and the Grammar of Slavic Languages w Dubrowniku.

Otrzymała indywidualną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w r. 1990 oraz zespołową za osiągnięcia dydaktyczne w r. 1986, a także kilka nagród Rektora UJ za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Wypromowała ponad 40 magistrów filologii angielskiej i 1 doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

W latach 1998-2011 pełniła funkcję opiekuna naukowo-dydaktycznego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej. W latach 2009-2012 była kierownikiem Zakładu Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia w IFA UJ. W latach 2012-2016 była dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej UJ.

Od r. 2007 jest profesorem nadzw. Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, gdzie na filologii angielskiej prowadzi wykłady i zajęcia z zakresu językoznawstwa.

Należy do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Polish Association for the Study of English PASE. Jest także członkiem Komisji Teorii Języka przy Komitecie Językoznawstwa PAN. Od roku 2010 była zastępcą redaktora naczelnego, a od roku 2013 pełni funkcję redaktor  naczelnej czasopisma Studies in Polish Linguistics (lista B MNiSW). Od roku 2015 jest wykonawcą w grancie Narodowego Centrum Nauki OPUS 8 (Analiza porównawcza predykatów psychologicznych w językach polskim, hiszpańskim i angielskim).

Wybrane publikacje

Książki:

 • Event, Individuation and Countability. A Study with Special Reference to English and Polish. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2006.
 • A Contrastive Approach to Problems with English. Autorzy: E. Willim, E. Mańczak-Wohlfeld. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN. 1997.
 • On Word Order: a Government-Binding Study of English and Polish. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1989.
 • A Practical Grammar of English. Autorzy: E. Mańczak-Wohlfeld, A. Niżegorodcew, E. Willim. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 1987-2008. Do 2012 roku ukazało się 15 wydań podręcznika na rynku polskim. W roku 1999 podręcznik został wydany na Litwie przez Kaunas „Šviesa" pod tytułem Praktinė Anglų Kalbos Gramatika oraz w Czechach przez Wydawnictwo Academia pod tytułem Praktická Anglická Gramatika.

Artykuły:

 • "On inchoative states. Evidence from modification of Polish perfective psych verbs by degree quantifiers”. Questions and Answers in Linguistics 3(2): 63-79. 2016. DOI: 0.1515/qal-2016-0008.

 • Willim, E. 2015. Idiosynkratyzm akomodacji morfologicznych wewnątrz i na zewnątrz fraz z liczebnikami typu pięć jako konsekwencja nieuzgodnienia cech przez mechanizm akomodacji składniowej. LingVaria X (2015). Numer specjalny. 157-171.

 • Willim, E. 2015. Case distribution and φ-agreement with Polish genitive of quantification in the feature sharing theory of Agree. Poznan Studies in Contemporary Linguistics. Volume 51, Issue 2, Pages 315–357, ISSN (Online) 1897-7499, ISSN (Print) 0137-2459, DOI: 10.1515/psicl-2015-0013, June 2015.

 • "On the invariance of Standard English". [W] E. Willim (red.), Continuity in Language: Styles and Registers in Theory and Practice, str. 201-226. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. 2014.

 • „Koncepcje gramatyki uniwersalnej w generatywnej teorii Noama Chomsky'ego." Polonica XXXII, str. 5-69.

 • „Concord in Polish coordinate NPs as Agree". [W] M. Ziková, M. Dočekal (red.), Slavic Languages in Formal Grammar, s. 233-253. Frankfurt am Main: Peter Lang 2012.
 • "On the feature valuation/interpretability biconditional in Minimalist Theory. The case of (un)interpretable gender" [W] E. Cyran, H. Kardela, B. Szymanek (red.), Sound structure and sense, s. 761-806. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
 • „Universal grammar, parameters of variation and the morphosyntax of world Englishes." [W] E. Willim (red.), English in Action. Language Contact and Language Variation, s. 117-133. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2011.
 • "O sporach wokół formy i funkcji we współczesnym językoznawstwie. Formalizm kontra funkcjonalizm?" Linguistica Copernicana 1 (3), s. 81-127. 2010.
 • „On the semantics and syntax of (prefixed) verbs of directed motion in Polish." [W] G. Zybatow, U. Junghanns, D. Lenertova, P. Biskup (red.), Studies in Formal Slavic Phonology, Morphology, Syntax, Semantics and Information Structure, s. 301-315. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2009.
 • „NP-related unboundedness in aspectual composition in Polish." [W] G.Zybatow, L. Szucsich, U. Junghanns, R. Meyer (red), Formal Description of Slavic Languages. The Fifth Conference, Leipzig 2003, s. 226- 246. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2008.
 • „Liczba jako kategoria gramatyczna i pojęciowa". Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, s. 175-192. 2007.
 • „The semantic and morphosyntactic underpinnings of the distinctions between count and mass nouns in Polish." Studies in Polish Linguistics 3, s. 69-112. 2006.
 • „Verbal prefixes, goal phrases and the delimitation of events: a study of the aspectually restricted and unrestricted (partitive) genitive in Polish." Studies in Polish Linguistics 2, s. 19-38. 2005.
 • „The role of the accusative/partitive alternation in aspectual composition in Polish." Autorzy: B. Rozwadowska, E. Willim. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 39, s. 125-142. 2004.
 • „O przypadku fraz z liczebnikiem typu pięć w podmiocie i mechanizmach akomodacji." Polonica 22/23, s. 233-254. 2003.
 • „On NP-internal agreement. A study of some adjectival and nominal modifiers in Polish" [W] G. Zybatow, U. Junghanns, G. Mehlhorn, L. Szucsich (red.), Current Issues in Formal Slavic Linguistics, s. 80-95. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2001.
 • „On the grammar of Polish nominals." [W] R. Martin, D. Michaels, J. Uriagereka (red.), Step by Step, s. 319- 346. Cambridge: The MIT Press. 2000.
 • „On the syntax of the genitive in nominals: the case of Polish." [W] I. Kenesei (red.), Crossing Boundaries. Current Issues in Linguistic Theory 182, s. 179-210. Amsterdam: John Benjamins. 1999.