Studia magisterskie - możesz więcej!

Studia magisterskie to okazja zajęcia się tym, co Cię naprawdę interesuje,  wykorzystania wiedzy i talentów, które posiadasz i wejścia głębiej w interesujący Cię świat.

W ciągu dwóch lat na studiach dziennych lub zaocznych  pomożemy Ci odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań z literatury, językoznawstwa, przekładu lub językoznawstwa stosowanego i  zachęcimy Cię  do dalszych poszukiwań.

Podczas studiów magisterskich będziesz mógł pogłębić praktyczną znajomość języka angielskiego. Oprócz zajęć z przedmiotów właściwych dla wybranej specjalizacji oraz kursów opcyjnych program studiów zawiera 240 godzin zajęć językowych

Przekład literacki - nowa specjalność na stacjonarnych studiach magisterskich od  roku ak. 2016/17

 

Moduł pedagogiczny

Zachęcamy wszystkich  studentów rozpoczynających studia w IFA UJ do zapisywania się na moduł pedagogiczny przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół. Informacje dotyczące modułu można znaleźć na stronie internetowej IFA lub u opiekuna specjalizacji dr. Marcina Klebana (e-mail: marcin.kleban@uj.edu.pl)

Zapisy w sekretariacie IFA w czasie przyjęć na studia lub do 2 października poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: barbara.cukier@uj.edu.pl 

Kształcenie językowe i specjalistyczne

Oprócz podstawowych zajęć rozwijających praktyczną znajomość języka angielskiego w wymiarze 240 godzin, IFA oferuje studentom dodatkowe przedmioty o charakterze praktycznym.

W nadchodzącym roku akademickim studenci studiów magisterskich będą mogli wybierać spośród bogatej oferty nowych praktycznych kursów opcyjnych z cyklu „Kształcenie językowe i specjalistyczne." Aż siedem z dwunastu oferowanych w tej grupie przedmiotów to kursy zupełnie nowe, włączone do naszej  oferty dydaktycznej w odpowiedzi na rzeczywiste zapotrzebowanie na dane umiejętności na rynku pracy.

Studenci będą mogli - między innymi:

 • Rozwinąć swoje umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji wystąpienia publicznego, szczególnie w formie prezentacji multimedialnej, równocześnie zwiększając swoje kompetencje językowe, świadomość zasad komunikacji niewerbalnej oraz międzykulturowej. (Opcja „Presentations", prowadzący: dr Robert Kusek)
 • Nauczyć się podstaw tłumaczenia tekstów urzędowych i prawniczych, m.in. dokumentów z zakresu prawa karnego i cywilnego, prawa własności, prawa administracyjnego i rodzinnego; zapoznać się z podstawowymi pojęciami i terminami typowymi dla kultury prawa stanowionego, systemu common law oraz prawa unijnego; nauczyć się wykorzystywać korpusy tekstów paralelnych w tłumaczeniu tekstów prawniczych. (Opcja „Legal Translation", prow.  dr Magdalena Szczyrbak)
 • Poszerzyć swoje kompetencje w zakresie wiedzy o instytucjach kultury i działaniach przez nich podejmowanych oraz zapoznać się ze specyfiką tekstów pisanych na potrzeby działalności prowadzonej przez te instytucje, takich jak komunikat prasowy, wniosek aplikacyjny, recenzja, materiał informacyjny, opis eksponatu, newsletter, broszura/ulotka, oferta sponsorska, plakat, wniosek grantowy. (Opcja „English in Cultural Institutions", prowadzący: dr Robert Kusek)
 • Rozwinąć swoje umiejętności sprawnego posługiwania się językiem angielskim w rozmaitych kontekstach zawodowych związanych ze współczesnym rynkiem pracy; poznać techniki rozwiązywania konfliktów w grupie, prowadzenia negocjacji oraz skutecznej autoprezentacji. (Opcja "Business Communication Skills", prow. dr Michał Choiński)
 • Zapoznać się z językowymi strategiami przekazu informacji technicznej; nauczyć się, jak dobrze projektować dokumentację techniczną pod względem językowym, tak aby przekazywać informacje techniczne w sposób zrozumiały i jasny; zrozumieć, na czym polega specyficzny charakter komunikacji technicznej. (Opcja „Introduction to Technical Writing", prow. dr Andrzej Kurtyka)

 

Współpracujemy z korporacjami, które często zatrudniają naszych Absolwentów. Od roku 2014/15 dwa kursy prowadzone są we współpracy z firmami zewnętrznymi:

 

Pozostałe kursy z oferty „Kształcenie językowe i specjalistyczne":

 • Computer Methods in Text Studies"
 • „Desktop Publishing"
 • Digital Editing/Editing Internet Texts" - celem tych jest  wprowadzenie studentów w  tworzenie i  wizualizację on-line materiałów multimedialnych zebranych w ramach semestralnego projektu badawczego dotyczącego wybranego aspektu rzeczywistości anglosaskiej (kultura, literatura, sztuka, jezyk/oznawstwo, historia, przekład). Wśród projektów przygotowanych przez uczestników kursu poczynając od roku ak. 2014/15 znalazły się:
 1. Emily Dickinson's Poems in Translation (Wikiversity)
 2. Polish Sign Language (Wikibooks)
 3. Pragmalinguistic Peculiarities of English Slogans in Fashion Domain (Wikibooks)
 4. Maya Angelou, "Phenomenal Woman" (Wikibooks)
 5. New Media Art  (Wikiversity)
 6. Neologisms of Stanislaw Lem  (Wikibooks)
 7. Analyzing Art  (Wikiversity)
 8. The Polish Language - Rock Climbing Terminology  (Wikiversity)

 

oraz zestaw projektów z roku ak. 2016/17 pod wspólnym tytułem Editing Internet Text, tworzonych w oparciu o platformę Wikiversity, które mozna znaleźć tutaj

 

W trakcie studiów możesz ubiega się o grant wyjazdowy z programu  Erasmus Plus do jednego z 31 zagranicznych uniwersytetów (zobacz listę), z którymi IFA ma umowy o wymiany studenckie i odbycia 1 semestru studiów za granicą.

Zobacz poniżej  naszą ofertę na studiach dziennych i zaocznych.

Zachęcamy i zapraszamy: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/lista