Dokumenty i ogłoszenia - obrona

Dokumenty i ogłoszenia dla studentów przed obroną (licencjacką i magisterską)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 maja 2018 roku
(dostępne tutaj) na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym (ale nie później niż na 3 tygodnie przed końcem roku akademickiego) należy przesłać mailowo do Sekretariatu na adres:
 
  • filologia angielska - studenci dzienni - barbara.cukier@uj.edu.pl
  • filologia angielska - studenci zaoczni - karolina.kopacz@uj.edu.pl
  • filologia angielska z j. niemieckim - studenci dzienni i zaoczni - elzbieta.maluty@uj.edu.pl


ostateczny tytuł pracy w języku angielskim oraz nazwisko studenta, promotora i recenzenta w celu uzyskania dostępu do systemu APD.

Po uzupełnieniu przez sekretariat danych w systemie USOS student wypełnia w systemie APD formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim. Następnie wprowadza do APD ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż na 2 tygodnie przed końcem roku akademickiego.

Najpóźniej tydzień przed obroną pracy  (broniący się jesienią do 30 września) należy złożyć  w Sekretariacie IFA następujące dokumenty:

1. Wydrukowane z APD "Oświadczenie w sprawie praw autorskich";

2. Wydrukowany z USOSweb (zakładka Wszyscy) "Formularz dla absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego";

3. WNIOSEK o wydanie odpisu w języku obcym, dostępny tutaj (niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości);

4. ZDJĘCIA DYPLOMOWE o wymiarach 4,5 x 6,5 cm - 4 sztuki (+ 1 sztuka na każdy odpis w języku obcym).

Student może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego tylko w przypadku gdy posiada komplet ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów w systemie USOS oraz spełni w/w warunki. Średnia ocen do egzaminu liczona będzie z systemu USOS - wszelkie błędne wpisy ocen będą skutkować złym wyliczeniem średniej.

Każdy student przed obroną, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zaznacza na swoim profilu USOSweb opcję "TAK" przy formule "Czy zgłosić do rozliczenia".

Numer konta do wpłaty za dyplom jest dla każdego studenta generowany w systemie USOS w momencie składania dokumentów w Sekretariacie IFA.

Po obronie magisterskiej należy zwrócić legitymację studencką, natomiast po obronie licencjackiej absolwent ma prawo zachować legitymację do końca października.

W momencie odbierania dyplomu absolwent musi być rozliczony z biblioteką.