Wpisy na rok akademicki 2018/19

Wpisu na rok 2018/19 należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2018 r.

Do wpisu jest konieczne:

1. Zgłoszenie programu do rozliczenia na swoim profilu USOSweb.

2. Studenci, którzy uzyskali w r. ak. 50-59 punktów ECTS składają w Sekretariacie DELARACJE B i C dostępne na stronie http://www.ifa.filg.uj.edu.pl/wzory-podan

3. Osoby powtarzające rok składają  w Sekretariacie DEKLARACJĘ  E dostępną jak wyżej. 

Wpis na rok akademicki obowiązuje również studentów przebywających na urlopie oraz powracających po urlopie dziekańskim/studenckim.

Wpisu należy dokonać  NAJPÓŹNIEJ do 30 WRZEŚNIA br.  

Niewywiązanie się z terminu wpisu  będzie skutkowało SKREŚLENIEM Z LISTY STUDENTÓW (na podstawie Paragrafu 35 punkt 2 podpunkt 2 Regulaminu studiów w UJ).

W tym roku akademickim do wpisu na rok nie obowiązuje rozliczenie z Biblioteką IFA.

Data opublikowania: 05.07.2018
Osoba publikująca: Marta Kapera