Rejestracja na zajęcia w semestrze letnm 2019/20

Rejestracja na zajęcia w Instytucje Filologii Angielskiej, studia stacjonarne, kierunek filologia angielska z językiem niemieckim - semestr letni 2019/2020.


Rejestracja rozpocznie się 18.02.2020 r.  godz. 8.30, a zakończy 23.02.2020 r. godz. 23.59


Rejestracja jest przeznaczona dla studentów studiów I stopnia

Każdy student rejestruje się na zajęcia zgodne z harmonogramem lub planem studiów dostępnym na stronie IFA .


Studenci powtarzający przedmiot są zobowiązani do ponownego zarejestrowania się na niego i zadeklarowania go w systemie USOSweb. W celu zarejestrowania się na przedmioty powtarzane lub przedmioty realizowane awansem proszę złożyć w sekretariacie wykaz tych przedmiotów na piśmie (z podaniem kodu przedmiotu, nazwy przedmiotu i nr grupy).


Proszę o bardzo przemyślaną rejestrację na poszczególne przedmioty. W trakcie trwającej rejestracji student może wyrejestrować się z uprzednio wybranego przedmiotu. Niedopełnienie wyrejestrowania się z przedmiotu omyłkowo wybranego pociąga za sobą konsekwencje finansowe – powtarza je w następnym roku akademickim odpłatnie.

Student po dokonaniu rejestracji ma obowiązek dokonania podpięcia zarejestrowanego przedmiotu w dniu rejestracji. Podpięcia dokonuje w zakładce -  Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.


Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu pod program i etap, zostaną z niego automatycznie wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych.


Po zakończeniu rejestracji, studenci do 12 marca 2020 r.  składają elektroniczną deklarację wybranych przedmiotów za pośrednictwem USOSweb. Złożenie deklaracji następuje poprzez kliknięcie pola „złóż deklarację”!!!


 Niezłożenie w terminie  deklaracji elektronicznej w USOSweb, oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów !!!.

 

Data opublikowania: 06.02.2020
Osoba publikująca: Piotr Pieńkowski